นโยบาย

work-image
การประกันรายได้ จ่ายเงินส่วนต่าง ข้าว, มัน, ยาง, ปาล์ม, และข้าวโพด โดยเน้นการดูเงินส่วนต่าง ให้กับพี่น้องเกษตรกร
work-image
นโยบายสร้างความเข้มแข็งกลุ่มประมง ซึ่งกลุ่มประมงที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ 2,800 กว่าแห่ง กลุ่มประมงเหล่านี้คือกลุ่มประมงที่เป็นฐานรากของประเทศ ดังนั้นนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องการสร้างความเข้มแข็งในฐานราก ก็คือการให้เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรประมง กลุ่มละ 100,000 บาทต่อปี ทุกกลุ่ม ทั้ง 2,800 กว่ากลุ่ม
work-image
นโยบายสำหรับประมงพาณิชย์นั้น จะ “ปลดล็อค ประมงพาณิชย์ ภายใต้ IUU” วันนี้พี่น้องชาวประมงได้ร้องเรียนว่ามีความเดือดร้อน ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ และสภาผู้แทนราษฎรก็รับฟัง มีการยื่นในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นธรรม แต่การปลดล็อคตรงนี้ต้องอยู่ภายใต้ IUU เพราะว่าเรายังต้องอยู่กับสากลอยู่กับนานาประเทศ
work-image
ฟรีนมโรงเรียน 365 วัน เป็นที่ชัดเจนที่สุดว่าเรื่องนี้เป็นการพัฒนาเด็ก พัฒนาบุคลากรที่ประเทศชาติต้องใช้ในวันข้างหน้า และที่สำคัญที่สุดก็คือการที่จะให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมนั้น สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคนมให้กับเด็กไทย หลังจากที่ได้ทำมาแล้ว 280 วัน
work-image
นโยบายสร้างความเข้มแข็งฐานราก ให้กับชุมชน โดยธนาคารหมู่บ้าน และชุมชน มอบแห่งละ 2 ล้านบาททั้งประเทศ รวมทั้งในกรุงเทพมหานครทุกชุมชนด้วย ซึ่งจะเป็นการชัดเจนที่สุดว่า ความเข้มแข็งของประเทศ ต้องเกิดจากความเข้มแข็งของฐานราก
work-image
อีกส่วนหนึ่งก็คือ หากพี่น้องประชาชนที่ยังอยู่ในพื้นที่ที่ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ และตรงนี้ประชาธิปัตย์มีนโยบายออกกรรมสิทธิ์ทำกินให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในที่ดินต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งก็จะมีหลายส่วน หลายรูปแบบ แต่รูปแบบต่างๆ จะได้แถลงในรายละเอียดภายหลัง
work-image
สำหรับปัญหาที่ดินทำกิน นโยบายที่ประชาธิปัตย์เสนอ ก็คือ การออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลง ภายใน 4 ปี ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาของพี่น้องที่ไม่มีที่ดินทำกิน อยู่ในที่รกร้างว่างเปล่า
work-image
นโยบายสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าว ซึ่งมีอยู่ประมาณ 4.7 ล้าน 4.8 ล้านครัวเรือน “ชาวนารับ 30,000 บาท ต่อ 1 ครัวเรือน” ซึ่งในรายละเอียดจะมีการแถลงในภายหลังอีกครั้ง